ספר המצות - ז׳ סיון ה׳תשפ״ד
מ״ע רכב

ספר המצות

שיעור עט

מצות עשה רכב

מצוה רכב: היא שצונו לגרש בשטר עכ"פ כשנתרצה לגרש והוא אמרו יתברך וכתב לה ספר כריתות. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשלמות במסכת גיטין. (כי תצא, נשים הלכות גירושין):

לעילוי נשמת הרב אליעזר צבי זאב ב״ר מרדכי שכנא ע״ה צירקינד