רמב״ם פרק אחד ליום - ו׳ תמוז ה׳תשפ״ד
הל׳ בית הבחירה פרק ז

רמב״ם פרק אחד ליום

הלכות בית הבחירה פרק ז

א) מצות עשה ליראה מן המקדש, שנאמר "ומקדשי תיראו" (ויקרא יט,ל); ולא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על יראתו. [ב] ואיזו היא יראתו -- לא ייכנס אדם להר הבית במקלו, או במנעלו שברגליו, או באפונדתו, או באבק שעל רגליו, או במעות הצרורין לו בסדינו. ואין צריך לומר, שאסור לו לרוק בכל הר הבית; אלא אם נזדמן לו רוק, מבליעו בכסותו.

ב) ולא יעשה הר הבית דרך שייכנס מפתח וייצא בפתח שכנגדה, כדי לקצר הדרך; אלא יקיפו מבחוץ. ולא ייכנס לו אלא לדבר מצוה. [ג] וכל הנכנסין להר הבית, נכנסין דרך ימין ומקיפין ויוצאין דרך שמאל -- חוץ ממי שאירעו דבר, שהוא מקיף על השמאל. לפיכך היו שואלין לו, מה לך מקיף על השמאל, שאני אבל, השוכן בבית הזה ינחמך; שאני מנודה, השוכן בבית הזה ייתן בלבבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך.

ג) [ד] כל שהשלים עבודה ונסתלק לו, אינו יוצא ואחוריו להיכל; אלא מהלך אחורנית מעט מעט, ומהלך על צידו עד שיצא מן העזרה. וכן אנשי משמר ואנשי מעמד, ולויים מדוכנן -- כך הן יוצאין מן המקדש, כמי שפוסע אחר תפילה לאחוריו. כל זה ליראה מן המקדש.

ד) [ה] לא יקל אדם את ראשו כנגד שער מזרחי של עזרה, שהוא שער ניקנור -- מפני שהוא מכוון כנגד בית קודש הקודשים. וכל הנכנס לעזרה -- יהלך בנחת במקום שמותר לו להיכנס לשם, ויראה עצמו שהוא עומד לפני האדון ה', שאמר "והיו עיניי וליבי שם, כל הימים" (מלכים א ט,ג); ומהלך באימה ויראה ופחד ורעדה, שנאמר "בבית אלוהים, נהלך ברגש" (תהילים נה,טו).

ה) [ו] ואסור לאדם לישב בכל העזרה; ואין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דויד בלבד, שנאמר "ויבוא המלך דויד, ויישב לפני ה'" (שמואל ב ז,יח). והסנהדרין שהיו יושבין בלשכת הגזית, לא היו יושבין אלא בחצייה של חול.

ו) [ז] אף על פי שהמקדש היום חרב בעוונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו -- לא ייכנס אלא למקום שמותר להיכנס לשם, ולא יישב בעזרה, ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח: שנאמר "את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו" (ויקרא יט,ל) -- מה שמירת שבת לעולם, אף מורא מקדש לעולם; אף על פי שחרב, בקדושתו עומד.

ז) [ח] בזמן שהיה המקדש בנוי -- אסור לו לאדם להקל את ראשו מן הצופים, שהוא חוץ לירושלים ולפנים: והוא שיהיה רואה את המקדש, ולא יהיה גדר מפסיק בינו ובין המקדש.

ח) [ט] אסור לאדם לעולם שייפנה או שיישן, בין מזרח למערב; ואין צריך לומר, שאין קובעין בית הכיסא בין מזרח למערב בכל מקום -- מפני שההיכל במערב. לפיכך לא ייפנה לא למערב, ולא למזרח שהוא כנגד המערב, אלא בין צפון לדרום נפנים, וישנים. וכל המטיל מים מן הצופים ולפנים -- לא יישב ופניו כלפי הקודש, אלא יסלק הקודש לצדדין.

ט) [י] ואסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל, אכסדרה תבנית אולם, חצר כנגד העזרה, שולחן כצורת השולחן, ומנורה כצורת המנורה; אבל עושה מנורה של חמישה קנים, או של שמונה קנים, או מנורה שאינה של מתכת, אף על פי שיש לה שבעה קנים.

י) [יא] שלוש מחנות היו ישראל במדבר -- מחנה ישראל, והיא ארבע מחנות; ומחנה לוייה, שנאמר בה "וסביב למשכן, יחנו" (במדבר א,נ); ומחנה שכינה, והיא מפתח חצר אוהל מועד ולפנים.

יא) וכנגדן לדורות -- מפתח ירושלים עד הר הבית, כמחנה ישראל, ומפתח הר הבית עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור, כמחנה לוייה; ומפתח העזרה ולפנים, מחנה שכינה. והחיל ועזרת הנשים, מעלה יתרה בבית העולמים.

יב) כל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות; ומה היא קדושתה, שמביאין ממנה העומר ושתי הלחם והביכורים -- מה שאין מביאין כן, משאר ארצות.

יג) עשר קדושות הן בארץ ישראל, וזו למעלה מזו: עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר הארץ -- שמשלחין מתוכן את המצורעין, ואין קוברין בתוכן מת עד שירצו שבעה טובי העיר או כל אנשי העיר; ואם יצא המת חוץ לעיר, אין מחזירין אותו לתוכה אף על פי שרצו כולן להחזירו.

יד) רצו בני העיר להוציא הקבר מן המדינה, מפנין אותו; וכל הקברות מפנין, חוץ מקבר נביא או מלך. קבר שהקיפתו העיר, בין מארבע רוחותיו בין משתי רוחות זו כנגד זו -- אם היה בינו ובין העיר יתר מחמישים אמה לכאן וחמישים לכאן, אין מפנין אותו עד שירצו כולם; פחות מכאן, מפנין אותו.

טו) [יד] ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות חומה -- שאוכלין קודשים קלים ומעשר שני, לפנים מחומתה. ואלו דברים שנאמרו בירושלים: אין מלינין בה המת, ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם, ואין משכירין בתוכה בתים, ואין נותנין בה מקום לגר תושב, ואין מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דויד וקבר חולדה שהיו בה מימות נביאים הראשונים, ואין נוטעין בה גינות ופרדסים, ואינה נזרעת ולא נחרשת שמא תסרח, ואין מקיימין בה אילנות חוץ מגינת ורדים שהייתה שם מימות נביאים הראשונים, ואין מקיימין בה אשפה מפני השרצים, ואין מוציאין הימנה זיזין וכצוצטראות לרשות הרבים מפני אוהל הטומאה, ואין עושין בה כבשונות מפני העשן, ואין מגדלין בה תרנגולין מפני הקודשים; וכן לא יגדלו הכוהנים תרנגולים בכל ארץ ישראל, מפני הטהרות. ואין הבית נחלט בה, ואינו מיטמא בנגעים, ואינה נעשית עיר הנידחת, ואינה מביאה עגלה ערופה לפי שלא נתחלקה לשבטים.

טז) [טו] הר הבית מקודש ממנה -- שאין זבין וזבות נידות ויולדות נכנסין לשם, ומותר להכניס המת עצמו להר הבית; ואין צריך לומר, טמא מת שהוא נכנס לשם.

יז) [טז] החיל מקודש ממנו -- שאין גויים וטמא מת ובועל נידה, נכנסים לשם. [יז] עזרת נשים מקודשת מן החיל -- שאין טבול יום נכנס לשם, ואיסור זה מדבריהם; אבל מן התורה, מותר לטבול יום להיכנס למחנה לוייה. וטמא שנכנס לעזרת הנשים, אינו חייב חטאת.

יח) עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים -- שאין מחוסר כיפורים נכנס לשם, וטמא שנכנס לשם חייב כרת. [יט] עזרת כוהנים מקודשת ממנה -- שאין ישראל נכנסין לשם, אלא בשעת צורכיהם לסמיכה ולשחיטה ולתנופה.

יט) [כ] בין האולם ולמזבח מקודש ממנה -- שאין בעלי מומין, ופרועי ראש, וקרועי בגדים, נכנסין לשם. [כא] ההיכל מקודש מבין האולם ולמזבח -- שאין נכנס לשם אלא רחוץ ידיים ורגליים. [כב] בית קודש הקודשים מקודש ממנו -- שאין נכנס לשם אלא כוהן גדול ביום הכיפורים, בשעת העבודה. [כג] מקום שהיה בעלייה על קודש הקודשים -- אין נכנסין לו אלא פעם אחת בשבוע, לידע מה הוא צריך לחזק בדקו.

כ) בשעה שנכנסין הבנאין לבנות ולתקן בהיכל, או להוציא משם את הטומאה -- מצוה שיהיו נכנסין כוהנים תמימים; לא מצאו תמימים, ייכנסו בעלי מומין; ואם אין שם כוהנים, ייכנסו לויים; לא מצאו לויים, ייכנסו ישראל. מצוה בטהורים; לא מצאו טהורים, ייכנסו טמאים. טמא ובעל מום, ייכנס טמא ואל ייכנס בעל מום -- שהטומאה דחויה בציבור.

כא) וכל הנכנסין להיכל לתקן, ייכנסו בתיבות; אם אין שם תיבות, או שאי אפשר להם שיעשו בתיבות -- ייכנסו דרך פתחים.

לעילוי נשמת מרת לאה מרים בת הרב יעקב יוסף ע״ה היידינגספלד