נשא חמישי (עם פרש״י)
במדבר: ז׳, א׳ - מ״א
חומש:
כ, ל״ט - מ״גתהילים:
שער היחוד והאמונה - וקב״ה כולא חדתניא:
הל׳ גירושין פרק ד-ורמב״ם ג׳ פרקים ליום:
הל׳ בכורים פרק גרמב״ם פרק א׳ ליום:
מ״ע רכבספר המצוות:
לעילוי נשמת הרב אליעזר צבי זאב ב״ר מרדכי שכנא ע״ה צירקינד