חקת חמישי (עם פרש״י)
במדבר: כ׳, כ״ב - כ״א, ט׳
חומש:
כ״ט - ל״דתהילים:
ומ״מ לשכך - ״174״ אתכסיאת כו׳תניא:
הל׳ שבועות פרק ז-טרמב״ם ג׳ פרקים ליום:
הל׳ בית הבחירה פרק ורמב״ם פרק א׳ ליום:
מל״ת רמח. רמטספר המצוות:
לעילוי נשמת הת׳ מנחם מענדל ע״ה בן יבלחט״א ר׳ דוד צירקינד