חקת שלישי (עם פרש״י)
במדבר: כ׳, ז׳ - י״ג
חומש:
י״ח - כ״בתהילים:
הגהה (סוד - מן השכלתניא:
נדבות פי וגו׳ ספר הפלאה והוא ספר ששי. הל׳ שבועות. בפרקים אלו. פרק א-גרמב״ם ג׳ פרקים ליום:
הל׳ בית הבחירה פרק דרמב״ם פרק א׳ ליום:
מל״ת סאספר המצוות:
לעילוי נשמת מרת רייזל בת ר׳ ישעיהו ע״ה צירקינד