בלק שני (עם פרש״י)
במדבר: כ״ב, י״ג - כ׳
חומש:
מ״ט - נ״דתהילים:
פרק יב. רק - ״178״ מהאותיות עצמןתניא:
הל׳ נדרים פרק ז-טרמב״ם ג׳ פרקים ליום:
הל׳ כלי המקדש והעובדים בו פרק ברמב״ם פרק א׳ ליום:
מל״ת קנזספר המצוות:
לעילוי נשמת מרת חנה עטל (בכרך) ע״ה בת יבלחט״א ר׳ דוד (צירקינד)